algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Prachtig Puberen

Artikel 1: Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Prachtig Puberen: Mariana Wallage-Pop, erkend pubercoach;
cliënt: de persoon die door Prachtig Puberen begeleid wordt.

Artikel 2: Algemeen
Prachtig Puberen coacht de cliënt.

Artikel 3: Basis
Prachtig Puberen coacht de cliënt nadat het aanmeldingsformulier (deze geldt als overeenkomst) is ondertekend, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. De overeenkomst wordt aangegaan bij aanvang van het eerste gesprek. Het aantal vervolgsessies wordt tijdens het eerste gesprek afgesproken. Het tarief bij coaching wordt na afloop van iedere individuele sessie gefactureerd per e-mail. Cliënt kan tussentijds sessies beëindigen door schriftelijk of per e-mail aan te geven geen verdere sessies te willen.

Artikel 4: Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het afgesproken adres aanwezig te zijn dient hij/zij Prachtig Puberen hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) vóór genoemd tijdstip bericht van verhindering geeft aan Prachtig Puberen, dan wel geen zodanig bericht geeft, is Prachtig Puberen gerechtigd om 50% van het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een reguliere maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5: Tarief
Het tarief bedraagt 75 euro per gesprek. Een gesprek duurt een uur. Het tarief is inclusief reiskosten en inclusief 21 % BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden, tenzij anders vermeldt.
Voor op maat trajecten wordt in overleg met de cliënt het tarief bepaald.

Artikel 6: Betaling
De cliënt ontvangt een factuur per e-mail. Deze factuur dient vóór de vervaldatum te zijn overgemaakt naar de op factuur vermelde bankrekening. De vervaldatum is acht dagen na dagtekening van de factuur. Bezwaren, vragen of onduidelijkheden over het gefactureerde bedrag moeten zo snel mogelijk, doch uiterlijk vóór de vervaldatum, gemeld worden zodat deze eventueel hersteld kan worden.
Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is Prachtig Puberen gerechtigd om, vanaf de dag daarop volgend, wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan Prachtig Puberen verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van Prachtig Puberen bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
De coaching van Prachig Puberen is naar zijn aard resultaat gericht, zonder dat resultaat te garanderen. Prachtig Puberen sluit elke aansprakelijkheid uit inzake schade of letsel voortvloeiend uit, of verband houdend met, de opvolging door de cliënt van door Prachtig Puberen verstrekte coaching, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Prachtig Puberen.

Artikel 9: Geheimhouding
Prachtig Puberen garandeert dat zij alle informatie die gebruikt wordt tijdens de coaching vertrouwelijk behandelt en niet aan derden ter inzage geeft zonder overleg met de cliënt.